Vlaštovky z.s.

Komárovice 9
Kelč
75643

Kanceláře:
Sokolská 520/26, Přerov
tel: 723 010 082
Zd.Fibicha 287, Valašské Meziříčí
tel: 604 243 812

vlastovky-nrp@seznam.cz

Trvalá nabídka pro ostatní organizace a OSPOD

Připravíme vzdělávání na míru i pro partnerské organizace, OSPOD apod.

Nabízíme tematické celky v různých časových dotacích, podle potřeb, se lze dohodnout i jinak, např. nejvíce jsou nyní u pěstounů oblíbené 4 - hodinové bloky. Dá se však domluvit jakýkoliv čas, např. 6-8 hod. celodenní bloky. Záleží, jak to vyhovuje nejlépe vám a vašim pěstounům.

Lektoři: Mgr. Šárka Šimšová, Mgr. Bronislava Valentová

TÉMATA:

Terapeutické rodičovství - kurz na míru pro malou uzavřenou skupinu (dle metodiky Kim S.Goldingové)

Výcvik 54 hodin vhodný pro rodiče, kteří mají velký zájem o zlepšení svých rodičovských kvalit, a chtějí najít cesty, jak nejlépe svému dítěti pomoci. Vzhledem k tomu, jak je výcvik postaven, je vhodné, aby rodiče chodili pravidelně. Výcvik vychází z nejnovějších poznatků neurobiologie a je postaven na základech terapie DDP (Dyadické vývojové terapie), která je určena pro rodiny s dětmi, které zažily ve své historii opuštění biologickými rodiči, zanedbávání či týrání. Cílem výcviku je hlubší porozumění rodičů potřebám a chování přijatých dětí a získání účinných nástrojů pro uzdravení a zdravý vývoj dětí.

Využití arteterapie v náhradní rodinné péči

Seznámení s možnostmi arteterapie, jejich formami, metodami, tématy, která děti specificky v NRP řeší a proč je důležité o nich hovořit.

CESTA KE KOŘENŮM, nejen o Vietnamu - příklad dobré praxe

Jak budovat identitu dětí v NRP. Téma o tom, proč je tak důležité někam patřit. Člověk se cítí dobře, když si je vědom toho, že je součástí určitého společenství. Touhu a potřebu někam patřit máme dány již v našich genech. Jsme tvorové společenští. Ve společenství lidí se dítě učí všem zvyklostem a názorům.
Vnímá, jak k němu jeho společenství přistupuje. Zda ho přijímá s láskou, nebo má k němu nějaké výhrady apod. Tímto se vytváří jeho osobnost. Ukázka proč je důležité hledat širší rodinu i v příbuzenské pěstounské péči, kde se tyto vazby mnohdy podceňují.  Řekneme si, jak se dá pracovat s genogramem rodiny nebo jak vyrobit s dětmi Strom života (obdoba genogramu). Dozvíte se i příklad dobré praxe - Cesta do Vietnamu za babičkou a dědou  již téměř dospělých pěstounských dětí, kteří se nikdy předtím neviděli.

MY BACKPACK - seznámení s metodou pro zpracování traumatu dítěte

Praktickou ukázkou dojde k seznámeni s metodou My Backpak. Tato metoda pomáhá dětem, které prošly vztahovou ztrátou mluvit o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové. I v příbuzenské pěstounské péči, která je mnohdy ještě více zatížena
rodinnými křivdami, je toto téma aktuální. Dospělí s dětmi o těchto událostech jen zřídkakdy skutečně mluví, a to je také důvod, proč děti těmto událostem
často dobře nerozumí. Příběh malého káčátka nabízí dětem strukturu a bezpečí, díky kterému mohou o svém osudu mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe
přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, potvrdit a přijmout
jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Příbuzenská péče 1 - jak to začalo, co bychom tehdy potřebovali      

Příbuzenská péče 2 - výhody nebo rizika ? uvědomění si různých možností, ošetření kontaktu s rodiči.

Mezilidské vztahy – potřeba dítěte mít vztah

Komunikace s dítětem respektujeme své dítě        

Válcují nás puberťáci – jak nenaštvat svého puberťáka    

Osamostatňování dětí jak tomu můžeme pomoci, odchod dítěte z pěstounské péče, jak se s tím vyrovnat?

Učební styly domácí příprava dítěte, jak pomoci dítěti učit se

Komunikace se školou – jak nastavit efektivní komunikaci s učiteli, individuální plány vzdělávání dítěte.

Etnicita – kulturní odlišnosti, identifikace se vzory. Odkud jsem? Kam patřím? Kam jdu?

Identita - být sám sebou – Jak najít cestu k sobě samému i k sobě navzájem - jak ji budovat, posilovat. Jak se tvoří u dětí v NRP. Uvědomění si kdo jsem já a kdo je moje dítě, kam směřuje a odkud přišlo. Bezpodmínečné přijetí dítěte. Jak můžu pomoci dítěti přijmout svou minulost a vyrovnat se s ní.

IIdentita - tvorba knihy života - jde o výborný terapeutický nástroj, který může pomoci dítěti v NRP zvládnout krizi identity, či jiné problematické projevy chování, které souvisí s osudem dítěte. Naučíte se pracovat s rodinou mapou, se systémem rodiny, získáte praktický návod jak zdravě budovat identitu dítěte a jak ukotvit dítě v náhradní rodině.

Poruchy citové vazby u dětí v NRP – Attachment - Základní principy přístupu k dětem s „těžkým životním začátkem“, k dětem které zažily trauma v raném dětství, co je terapeutické rodičovství? Seznámení se základními potřebami dítěte, které potřebuje naplnit, aby se mohlo zdravě vyvíjet a růst. Nedostatečné naplňování potřeb se může projevovat a odrážet ve zvláštnostech chování, kterému často nerozumíme (krádeže, lhaní, agresivní chování, nezájem), překotnost či nejistota v sociálních vztazích, emoční poruchy (strachy, obavy, noční děsy), apod.

Energie náhradního rodiče – proč odkud a jak čerpat energii? - Pěstoun jako pomáhající profese? Prevence syndromu vyhoření, posílení psychického stavu jednotlivce, integrity osobnosti tak, aby mohl rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí obtížné životní situace. Relaxace.

Problémové děti s poruchami chování a učení, kde hledat pomoc - Nastínění možností pomoci, síť poradenských zařízení, seznámení s možností preventivně výchovných pobytů a s činností střediska výchovné péče, další možnosti odborné pomoci.

ADHD, Specifické poruchy učení (dysgrafie, dysortografie…), domácí příprava na školu, jak pomůže školní poradenské pracoviště, co můžeme zvládnout sami a k čemu již kontaktovat odborníky. ADHD- porucha pozornosti s hyperaktivitou dítěte – jak ovlivňuje výchovu, jaké vedení děti potřebují ze strany pěstounů, školy, nejbližší okolí dítěte. Praktické rady jak s těmito dětmi pracovat, jaký vybrat sport apod.

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ - Jak rozvíjet tvořivost dětí v rodině pomocí různých her a technik. Jak získat důvěru ve vlastní nápady a tvořivé schopnosti, jak zažít úspěch a posílit tak zdravé sebevědomí. Jednoduché techniky pro rozvoj smyslů.

HRANICE VE VÝCHOVĚ - Hranice jako důležitá součást vztahu a výchovného působení na dítě v NRP. Hranice jako bezpečí. Hranice jako podpora. Jak dát dítěti hranice a umět je prosadit. Oceňování, tresty, důslednost, přehlednost pravidel. Jak stanovit trest či odměnu, aby byla pro dítě výchovným prvkem a srozumitelná?

Jak posílit rodičovské dovednosti – RITUÁLY - Malé i velké děti i dospělí potřebují rituály. Rituály jsou důležitou součástí každodenního života, posilují vztahy na pracovišti, v rodině, v kolektivu vrstevníků apod. Proč je děti potřebují, co díky nim získávají a odnáší si do dospělosti. Rituály během dne, týdne a roku.

Proč je šťastné dítě šťastné - Co je štěstí…? Rozdílné vnímání dítěte a dospělého. Spokojenost v osobním životě člověka. O pozitivních emocích, kladných zážitcích a zkušenostech, o pozitivních individuálních vlastnostech a rysech osobnosti. Jak můžeme pomoci tomu, aby dítě mohlo být šťastné.

Individualita dítěte – přiměřené nároky – očekávání - Jaká očekávání a nároky na děti máme? Co jsou naše sny a ambice. Musí děti plnit naše očekávání? Chci opravdu „to nejlepší pro mé dítě“?

Sebedůvěra – dá se to naučit? - Zdravá sebedůvěra je výsledkem uvědomění si své hodnoty a schopností, přijetí svých silných a slabých stránek a také uznání ostatních. Poznání sebe sama.