Nabídka vzdělávání pro pěstouny v roce 2019

Pocity dětí související s nedostatečným zájmem rodičů

25. 4. 2019 9:00-12:00 h, kancelář Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí

Lektor: Mgr. Šárka Šimšová, Mgr. Helena Vilémová - psycholožka

 

Pozitivní naladění spojené s adventem - pozitivní i negativní zkušenosti s výchovou spojeno s tvořivou dílnou dětí a Mikulášskou nadílkou

Začátek prosince 2019 15:00-18:00 h, kancelář Sokolská 593/26, Valašské Meziříčí

 

Víkendový vzdělávací pobyt

7. - 9. 6. 2019 Všemina - Aktivity park hotel (18 hodin vzdělávání)

Vlaštovky z.s. pořádají také na pracovišti Přerov, Sokolská 26 vždy od 9-13 hod

Vzdělávací bloky zaměřené na příbuzenskou pěstounskou péči

26. 4. 2019

4. 6. 2019

28. 8. 2019

24. 10. 2019

10. 12. 2019

Témata setkání jsou vždy aktuálně přizpůsobena potřebám pěstounů, kteří se vzdělávání pravidelně účastní. Lektor: Mgr. Bronislava Valentová

Nabídka vzdělávání v roce 2018

Víkendový vzdělávací pobyt

8. - 10. 6. 2018 Všemina - Aktivity park hotel (18 hodin vzdělávání)

Lektor: Mgr. Pavel Bílek

Téma: Výchovné vedení v pěstounské rodině, úvod do rodinných konstelací

Sdílení příbuzenské pěstounské péče 

Vlaštovky z.s. pracoviště Přerov, Sokolská 26 vždy od 9-13 hod

28. 2. 2018

26. 4. 2018

1. 6. 2018

17. 8. 2018

8. 11. 2018

11. 12. 2018

Témata setkání jsou vždy aktuálně přizpůsobena potřebám pěstounů, kteří jsou účastni klubu. Lektor: Mgr. Bronislava Valentová, Mgr. Martina Kohútová

Ostatní témata

Význam bilogické rodiny pro dítě v pěstounské péči

15.3.2018 9:00-12:00,Vlaštovky z.s.pracoviště Přerov, Sokolská 26

Lektor: Mgr. Šárka Šimšová + host Nikola Nguenová (zpověď o životě v náhradní rodinné péči)

Jak vychovat chlapečka a holčičku aneb rozdílné principy jejich fungování

25. 4. 2018 9:00-12:00 SVČ Domeček, Valašské Meziříčí, Zd. Fibicha 287

Lektor: Mgr. Šárka Šimšová

 

Pozitivní naladění spojené s adventem-sdílení pozitivních i negativních zkušeností s výchovou spojeno s tvořivou dílnou dětí a Mikulášskou nadílkou

?. 12. 2018 15:00-18:00  SVČ Domeček, Valašské Meziříčí, Zd. Fibicha 287

 

Na všechny uvedené akce je nutné se přihlásit

tel. 723 010 082, nebo mail: vlastovky-nrp@seznam.cz

 

Trvalá nabídka pro ostatní organizace a OSPOD

Připravujeme vzdělávání na míru i pro partnerské organizace, OSPOD apod.

Nabízíme tematické celky v různých časových dotacích, podle potřeb, se lze dohodnout i jinak, např. nejvíce jsou nyní u pěstounů oblíbené 4 - hodinové bloky. Dá se však domluvit jakýkoliv čas, např. 6-8 hod. celodenní bloky. Záleží, jak to vyhovuje nejlépe vám a vašim pěstounům.

Lektoři: Mgr. Šárka Šimšová, Mgr. Bronislava Valentová

TÉMATA:

Využití arteterapie v náhradní rodinné péči

Seznámení s možnostmi arteterapie, jejich formami, metodami, tématy, která děti specificky v NRP řeší a proč je důležité o nich hovořit.

 

CESTA KE KOŘENŮM, nejen o Vietnamu - příklad dobré praxe

Jak budovat identitu dětí v NRP. Téma o tom, proč je tak důležité někam patřit. Člověk se cítí dobře, když si je vědom toho, že je součástí určitého společenství. Touhu a potřebu někam patřit máme dány již v našich genech. Jsme tvorové společenští. Ve společenství lidí se dítě učí všem zvyklostem a názorům.
Vnímá, jak k němu jeho společenství přistupuje. Zda ho přijímá s láskou, nebo má k němu nějaké výhrady apod. Tímto se vytváří jeho osobnost. Ukázka proč je důležité hledat širší rodinu i v příbuzenské pěstounské péči, kde se tyto vazby mnohdy podceňují.  Řekneme si, jak se dá pracovat s genogramem rodiny nebo jak vyrobit s dětmi Strom života (obdoba genogramu). Dozvíte se i příklad dobré praxe - Cesta do Vietnamu za babičkou a dědou  již téměř dospělých pěstounských dětí, kteří se nikdy předtím neviděli.

 

MY BACKPACK - seznámení s metodou pro zpracování traumatu dítěte

Praktickou ukázkou dojde k seznámeni s metodou My Backpak. Tato metoda pomáhá dětem, které prošly vztahovou ztrátou mluvit o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové. I v příbuzenské pěstounské péči, která je mnohdy ještě více zatížena
rodinnými křivdami, je toto téma aktuální. Dospělí s dětmi o těchto událostech jen zřídkakdy skutečně mluví, a to je také důvod, proč děti těmto událostem
často dobře nerozumí. Příběh malého káčátka nabízí dětem strukturu a bezpečí, díky kterému mohou o svém osudu mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe
přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, potvrdit a přijmout
jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Příbuzenská péče 1 - jak to začalo, co bychom tehdy potřebovali      

Příbuzenská péče 2 - výhody nebo rizika ? uvědomění si různých možností, ošetření kontaktu s rodiči.

Mezilidské vztahy – potřeba dítěte mít vztah

Komunikace s dítětem respektujeme své dítě        

Válcují nás puberťáci – jak nenaštvat svého puberťáka    

Osamostatňování dětí jak tomu můžeme pomoci, odchod dítěte z pěstounské péče, jak se s tím vyrovnat?

Co přináší dětem a celé rodině domácí mazlíčci - základní náhled na terapie se zvířaty

Volný čas a jak ho prožíváme – důležitost společně tráveného času, společné zážitky

Učební styly domácí příprava dítěte, jak pomoci dítěti učit se

Komunikace se školou – jak nastavit efektivní komunikaci s učiteli, individuální plány vzdělávání dítěte.

Etnicita – kulturní odlišnosti, identifikace se vzory. Odkud jsem? Kam patřím? Kam jdu?

Pozitivní motivace - jak motivovat dítě

Identita - být sám sebou – Jak najít cestu k sobě samému i k sobě navzájem - jak ji budovat, posilovat. Jak se tvoří u dětí v NRP. Uvědomění si kdo jsem já a kdo je moje dítě, kam směřuje a odkud přišlo. Bezpodmínečné přijetí dítěte. Jak můžu pomoci dítěti přijmout svou minulost a vyrovnat se s ní.

IIdentita - tvorba knihy života - jde o výborný terapeutický nástroj, který může pomoci dítěti v NRP zvládnout krizi identity, či jiné problematické projevy chování, které souvisí s osudem dítěte. Naučíte se pracovat s rodinou mapou, se systémem rodiny, získáte praktický návod jak zdravě budovat identitu dítěte a jak ukotvit dítě v náhradní rodině.

Poruchy citové vazby u dětí v NRP – Attachment - Základní principy přístupu k dětem s „těžkým životním začátkem“, k dětem které zažily trauma v raném dětství, co je terapeutické rodičovství? Seznámení se základními potřebami dítěte, které potřebuje naplnit, aby se mohlo zdravě vyvíjet a růst. Nedostatečné naplňování potřeb se může projevovat a odrážet ve zvláštnostech chování, kterému často nerozumíme (krádeže, lhaní, agresivní chování, nezájem), překotnost či nejistota v sociálních vztazích, emoční poruchy (strachy, obavy, noční děsy), apod.

Energie náhradního rodiče – proč odkud a jak čerpat energii? - Pěstoun jako pomáhající profese? Prevence syndromu vyhoření, posílení psychického stavu jednotlivce, integrity osobnosti tak, aby mohl rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí obtížné životní situace. Relaxace.

Problémové děti s poruchami chování a učení, kde hledat pomoc - Nastínění možností pomoci, síť poradenských zařízení, seznámení s možností preventivně výchovných pobytů a s činností střediska výchovné péče, další možnosti odborné pomoci.

ADHD, Specifické poruchy učení (dysgrafie, dysortografie…), domácí příprava na školu, jak pomůže školní poradenské pracoviště, co můžeme zvládnout sami a k čemu již kontaktovat odborníky. ADHD- porucha pozornosti s hyperaktivitou dítěte – jak ovlivňuje výchovu, jaké vedení děti potřebují ze strany pěstounů, školy, nejbližší okolí dítěte. Praktické rady jak s těmito dětmi pracovat, jaký vybrat sport apod.

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ - Jak rozvíjet tvořivost dětí v rodině pomocí různých her a technik. Jak získat důvěru ve vlastní nápady a tvořivé schopnosti, jak zažít úspěch a posílit tak zdravé sebevědomí. Jednoduché techniky pro rozvoj smyslů.

HRANICE VE VÝCHOVĚ - Hranice jako důležitá součást vztahu a výchovného působení na dítě v NRP. Hranice jako bezpečí. Hranice jako podpora. Jak dát dítěti hranice a umět je prosadit. Oceňování, tresty, důslednost, přehlednost pravidel. Jak stanovit trest či odměnu, aby byla pro dítě výchovným prvkem a srozumitelná?

ODVAHA BÝT AUTORITOU - Práce se stresem, frustrace a frustrační tolerance - Pojem frustrace se vykládá jako „stav, vznikající ze skutečnosti, že jedinec nemohl náležitě uspokojit své potřeby. Jaké jsou následky frustrace? Co je frustrační tolerance a proč je důležitá?

Jak posílit rodičovské dovednosti – RITUÁLY - Malé i velké děti i dospělí potřebují rituály. Rituály jsou důležitou součástí každodenního života, posilují vztahy na pracovišti, v rodině, v kolektivu vrstevníků apod. Proč je děti potřebují, co díky nim získávají a odnáší si do dospělosti. Rituály během dne, týdne a roku.

Proč je šťastné dítě šťastné - Co je štěstí…? Rozdílné vnímání dítěte a dospělého. Spokojenost v osobním životě člověka. O pozitivních emocích, kladných zážitcích a zkušenostech, o pozitivních individuálních vlastnostech a rysech osobnosti. Jak můžeme pomoci tomu, aby dítě mohlo být šťastné.

Individualita dítěte – přiměřené nároky – očekávání - Jaká očekávání a nároky na děti máme? Co jsou naše sny a ambice. Musí děti plnit naše očekávání? Chci opravdu „to nejlepší pro mé dítě“?

Sebedůvěra – dá se to naučit? - Zdravá sebedůvěra je výsledkem uvědomění si své hodnoty a schopností, přijetí svých silných a slabých stránek a také uznání ostatních. Poznání sebe sama.

Jak vychovávat hrdiny a víly? - Rozdílné role, které se od dívek a chlapců očekávají, mění se s proměnou společnosti. Přirozené vzory nápodoby pro zdravý vývoj mužských a ženských specifik. Role dospělých, sociální učení. Práce s limity, hranicemi.